Přijímací řízení

Fáze 1

Vydávání žádostí

3. 4. – 30. 4. 2019

Elektronickou žádost pro zápis dítěte do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 je možné vytvořit a vytisknout ve výše  uvedeném období

A. na internetové adrese

https://zapismscb.c-budejovice.cz 

žádost vytvoříte vyplněním formuláře, který uložíte jako datový soubor ve formátu pdf. Tento formulář MÁTE MOŽNOST následně vytisknout a to včetně přílohy Poučení. Pro podání žádosti je nutný podpis zákonných zástupců a Příloha č. 1, vyplněná a podepsaná dětským lékařem.

nebo

NEMÁTE-LI PŘÍSTUP K VÝPOČETNÍ TECHNICE, JE MOŽNÉ ŽÁDOST VYGENEROVAT

B. na odboru školství a tělovýchovy magistrátu města České Budějovice

v pracovních dnech, v určené době (Po, ST 9:00-11:00 a 13:00-15:00, Pá 9:00-11:00), 3. patro, číslo dveří 330, budova Magistrátu města, nám. Přemysla Otakara II. 1/1.

případně

C. v mateřské škole

Na každé MŠ dne 25.4.2019 od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00.

Důležité informace

Pro vyplnění žádosti o přijetí dítěte do MŠ můžete využít číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu zdravotního pojištění dítěte, popřípadě vytvořit vlastní 10místný číselný kód.

 • Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení EU nebudou do systému osobní data ukládána).
 • Registraci v systému je nutné provést vždy, tedy i v případě, že jste žádost registrovali již v loňském roce.
 • Registrace a vyzvedávání žádostí je možná pouze v uvedeném termínu, ne dříve ani po daném termínu.
 • Identifikátor si poznamenejte pro další případné opravy (pouze do 30.4.2019) nebo pro sledování žádosti v době Přijímacího řízení.
 • Pokud si žádost vytisknete (nejlépe oboustranně) sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.
 • Pokud nemáte přístup k internetu a chcete žádost získat, lze tak učinit na odboru školství a tělovýchovy magistrátu města České Budějovice, případně na MŠ, sledujte aktuální informace na těch MŠ, kam chcete podat žádost o přijetí dítěte.
 • Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře – očkování.

Fáze 2

Příjem vyplněných žádostí na školách

2. 5. – 3. 5. 2019

Příjem žádostí probíhá v tomto termínu v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin na jednotlivých školách. (viz záložka  Seznam škol).

PŘED VOLBOU ŠKOLY:

 • Informujte se na adrese: https://zapismscb.c-budejovice.cz  o počtech volných míst na MŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.

V TERMÍNU PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: (2. 5. – 3. 5. 2019)

Doporučujeme řádně vyplněnou přihlášku předložit odpovědnému pracovníkovi MŠ. Odpovědnému pracovníkovi MŠ předložte tyto dokumenty: rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců), průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny zapisovaného dítěte.

SOUROZENEC:
Znamená, že mateřskou školu, na níž je podána žádost, bude k 1. 9. 2019 navštěvovat rovněž sourozenec dítěte.

Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé zvolené školy je nutné podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve stanoveném termínu zápisu, a to dne 2. 5. 2019 a 3. 5. 2019.

Preference žádostí – pořadí preferencí MŠ od II. fáze nebude možné měnit. Doporučujeme věc dobře zvážit.

PŘEDŠKOLNÍ DÍTĚ (narozené mezi 1.9. 2013 a 31.8. 2014) - PODEJTE POUZE 1 ŽÁDOST na vybranou MŠ. DÍTĚ MUSÍ BÝT PŘIJATO.

Při převzetí žádosti v MŠ budou zákonní zástupci seznámeni s dalším postupem v přijímacím řízení.

V případě neúplné žádosti budou zákonní zástupci vyzváni k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelkou/ředitelem školy. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, pro které byl vyzván, může ředitelka/ředitel správní řízení usnesením zastavit.

Fáze 3

Přijímací řízení

do 30 dní od zápisu

V tomto termínu můžete pod vygenerovaným číselným kódem (získáte při registraci a vyplnění žádosti) sledovat postup žádosti Vašeho dítěte v průběhu přijímacího řízení na těchto webových stránkách. Od tohoto termínu můžete také očekávat výzvu k převzetí rozhodnutí o přijetí /nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.

Odpovědný pracovník MŠ Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v žádosti: 

 • telefonicky
 • prostřednictvím sms
 • datovou schránkou
 • e-mailem
 • doručením písemného rozhodnutí

 

Po přijetí informace o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se zákonný zástupce dostaví na MŠ, která ho kontaktovala, k přijetí "Rozhodnutí o přijetí". Zároveň s sebou přinese originál Přílohy 1 – vyjádření dětského lékaře, aby byla nahrazena kopie. V případě že byly podány žádosti na další MŠ, podepište, prosím, zpětvzetí těchto žádostí – z důvodu vyloučení duplicitních přijetí na dalších MŠ.

V případě nepřijetí dítěte vám bude "Rozhodnutí o nepřijetí" nebo "Usnesení o zastavení řízení" (při zpětvzetí) doručeno dle Vašeho výběru některým z těchto způsobů:

 • datovou schránkou
 • e- mailem
 • písemně na doručenku

 

Ředitelky/ředitelé MŠ budou při rozhodování postupovat na základě zveřejněných kritérii.

Tato fáze může trvat až 30 dnů, tedy nejpozději do 3.6.2019.

Odvolání proti Rozhodnutí ředitelky/ředitele MŠ – postup podle poučení, které bude součástí rozhodnutí.

O přijetí žáků do mateřských škol rozhoduje ředitel(ka) mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.